VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI ELIŠKA PODZIMKOVÁ S.R.O.

Úvod

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost Eliška Podzimková sro, IČO: 07148836, se sídlem K Tenisu 167, 252 29 Dobřichovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 56905, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé osoba kupující (dále jen „Kupující“) (Prodávající a Kupující dále společně jen jako „Smluvní strany“), která od Prodávajícího kupuje věc označenou ve Smlouvě (dále jen „Předmět převodu“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.honest.blog/cs/shop/, kde se nachází rovněž webové rozhraní obchodu (dále jen „Eshop“).
 2. Tyto VOP vydává Prodávající v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle bodu 1.1. VOP, přičemž se stávají dnem uzavření Smlouvy nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, není-li mezi Smluvními stranami ujednáno výslovně jinak.
 3. Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky. Není-li mezi Smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, jsou VOP vyhotoveny v české a/nebo anglické jazykové verzi a Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a/nebo anglickém jazyce. V případě rozporů mezi oběma verzemi těchto VOP a Smlouvy je rozhodující česká verze.
 4. Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění VOP.
 5. KONTAKTNÍ ÚDAJE 
 6. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:
  1. Eliška Podzimková s.r.o.
   K Tenisu 167
   252 29 Dobřichovice
   Telefonní kontakt: +420 774 686 823
   Emailová adresa: eshopeliskap@gmail.com
   Webové stránky: www.eliskap.com
 7. Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Prodávajícímu poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Prodávajícího včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy. 
 8. uzavření smlouvy
 9. Kupující provádí objednávání zboží bez předchozí registrace přímo z webového rozhraní E-shopu. Při objednávání zboží v E-shopu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Kupujícím v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.
 10. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 11. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím jinou smlouvu písemně za individuálně sjednaných podmínek odlišných od Smlouvy, jejíž podrobný obsah je upravován těmito VOP.
 12. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zasílání zboží mimo území České republiky se náklady mohou v závislosti na geografickém místě určení dodání zboží Kupujícímu lišit, mohou tedy být dodatečně účtovány a Prodávající si vyhrazuje jejich individuální výši v každém takovém případě, kdy bude zboží do zahraničí expedováno, určovat zvláště. V takovém případě Kupujícího uvědomí o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nejpozději při potvrzení Objednávky (jak je tento pojem definován dále).
 13. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. osobě Kupujícího a jeho kontaktních a doručovacích údajích;
  2. objednávaném zboží, tj. Předmětu převodu (Předmět převodu vloží Kupující do elektronického nákupního košíku v E-shopu);
  3. způsobu úhrady kupní ceny Předmětu převodu, údaje o požadovaném způsobu doručení Předmětu převodu; a
  4. informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu převodu 

(dále jen „Objednávka“).

 1. Kupující zboží do elektronického nákupního košíku v E-shopu vloží tak, že u jím vybraného zboží klikne na tlačítko „Přidat do košíku“, případně změní přednastavený počet zvoleného zboží, který je standardně nastaven na hodnotu „1“, tj. jeden kus zboží. Vkládání jiného nebo dalšího zboží do košíku v E-shopu je možné návratem na přehled zboží v E-shopu a opakováním uvedeného postupu. 
 2. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat počet kusů a jednotlivé druhy zboží, které jsou předmětem Objednávky.
 3. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například e-mailem, písemně či telefonicky).
 5. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu e-mailem na E-mail kupujícího.
 6. Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

KUPNÍ CENA a platební podmínky

 1. Kupní cena Předmětu převodu je mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuta Smlouvou a představuje kupní cenu za Předmět převodu včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Předmětu převodu ve výši dohodnuté ve Smlouvě, pakliže takové náklady z podstaty Předmětu převodu (tj. v případě tištěné verze Předmětu převodu) vzniknou (dále jen „Celková kupní cena“).
 2. Kupující je povinen za Předmět převodu zaplatit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu, kterou může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 123-912560297/0100, vedený u Komerční banka (dále jen „Účet prodávajícího“) po uzavření Smlouvy a před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu;
  2. bezhotovostně kreditní/debetní kartou Kupujícího, umožňuje-li karta Kupujícího takovou platbu;
  3. bezhotovostně skrze platformu PayPal, je-li Kupující vlastníkem účtu PayPal.
 3. Výběr způsobu úhrady Celkové kupní ceny je volbou Kupujícího. O výši Celkové kupní ceny, jakož i o jejich jednotlivých nákladových položkách je Prodávající povinen informovat Kupujícího před uzavřením Smlouvy.
 4. Celková kupní cena je splatná do deseti (10) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.
 5. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet prodávajícího je Kupující povinen uhradit Celkovou kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo Objednávky uvedené Prodávajícím v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky zaslané na E-mail kupujícího, není-li Prodávajícím pro platbu určen jiný variabilní symbol platby. Závazek Kupujícího uhradit Celkovou kupní cenu je splněn okamžikem připsání celé částky odpovídající Celkové kupní ceně na Účet prodávajícího.
 6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky podle čl. 3.9. těchto VOP, požadovat uhrazení Celkové kupní ceny ještě před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 7. Prodávající může Kupujícímu umožnit slevu z Kupní ceny v případě uplatnění slevového kupónu vystaveného Prodávajícím (dále jen „Kupón“). Nárok na slevu uplatní Kupující tak, že při zadávání Objednávky v rámci rozhraní E-shopu do pole „Kód kupónu“ vypíše kód konkrétního Kupónu a potvrdí zadání tlačítkem „Použít kupón“. Po zadání kódu konkrétního Kupónu a jeho potvrzení bude částka slevy z Kupní ceny promítnuta do Celkové kupní ceny. Podmínky užití Kupónu a uplatnění slevy a jejího rozsahu či případných jiných výhod z Kupónu vyplývajících jsou uvedeny v Kupónu a jsou pro Smluvní strany závazné. Případně poskytnuté slevy z Kupónů či jiných důvodů nelze vzájemně kombinovat či kumulovat.
 8. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty s DIČ: CZ07148836. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Celkové kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na E-mail kupujícího.
 9. Předmět převodu zůstává až do momentu úplného zaplacení Celkové kupní ceny Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího. Po převzetí Předmětu převodu však nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího.
 10. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Dodání předmětu převodu

 1. Prodávající Předmět převodu Kupujícímu zašle prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Kupujícím ve Smlouvě, Předmět převodu ve verzi e-book pak elektronicky na E-mail kupujícího. Způsob doručení Předmětu převodu, jakož i případný výběr přepravce, od nějž se může odvíjet Celková kupní cena, je sjednán ve Smlouvě a vychází z volby Kupujícího uvedené v Objednávce. Pakliže Kupujícím zvolený způsob doručení Předmětu převodu není možný (např. z důvodu výluky služeb přepravců, vyšší moci či těžko překonatelných překážek na straně Prodávajícího), je Prodávající oprávněn volbu způsobu doručení Předmětu převodu změnit; v takovém případě však bude Celková kupní cena ponížena o případný rozdíl v nákladech souvisejících s dodáním Předmětu převodu. Za včasné dodržení dodací lhůty či termínu je považováno i včasné odeslání Předmětu převodu Prodávajícím Kupujícímu.
 2. V případě vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty na straně Prodávajícího k prodlení s dodáním Předmětu převodu.
 3. Při odesílání Předmětu převodu není Prodávající odpovědný za jakékoli škody a není odpovědný za škodu způsobenou přepravou či doručováním Předmětu převodu. Předmět převodu bude zabalen (opatřen pro přepravu) způsobem obvyklým pro jeho uchování a jeho ochranu v místě odevzdání Předmětu převodu k přepravě. Povinnost označit Předmět převodu ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí Předmět převodu.
 4. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho předání přepravci, a to i v případě hrazení dopravy Prodávajícím, v ostatních případech předáním Předmětu převodu Kupujícímu.
 5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Předmět převodu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Předmětu převodu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 6. Kupující je povinen Předmět převodu pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy měl možnost s Předmětem převodu nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknout (zejména mechanické porušení obalu Předmětu převodu, viditelné defekty Předmětu převodu, neúplnost plnění aj.). V případě, že bude Předmět převodu Kupujícím převzat a Prodávajícímu nebudou bez zbytečného odkladu Kupujícím vytknuty jakékoli zjevné vady, má se za to, že závazek dodat Předmět převodu byl Prodávajícím splněn beze zbytku, řádně a včas. 
 7. Nepřevezme-li Kupující Předmět převodu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Předmět převodu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající má právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – PŘEDMĚT PŘEVODU V TIŠTĚNÉ PODOBĚ

 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku a dále v případech stanovených v těchto VOP. 
 2. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
  1. Kupující bude v prodlení se zaplacením Celkové kupní ceny či jakékoli její části více než třicet (30) kalendářních dnů;
  2. proti Kupujícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Kupující podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Kupujícího.
 3. Kupující jakožto spotřebitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s podmínkami § 1829 a násl. Občanského zákoníku.
 4. Nejedná-li se o případ, kdy od Smlouvy Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku, má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí Předmětu převodu, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je více kusů Předmětu převodu, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či na e-mailovou adresu Prodávajícího shop@honest.blog.
 5. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Předmět převodu musí být Kupujícím Prodávajícímu vrácen do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Předmětu převodu Prodávajícímu.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající peněžní všechny prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté Kupujícím již při vrácení Předmětu převodu Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Předmět převodu vrátí nebo prokáže, že Předmět převodu Prodávajícímu odeslal.
 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na Předmětu převodu je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Celkové kupní ceny nebo přijatých peněžních prostředků v jiné výši, než byla sjednána Celková kupní cena.
 8. V případě, že Smluvní strany uzavřou Smlouvu, jejímž předmětem bude dodávka skládající se zčásti z Předmětu převodu v tištěné podobě a zčásti z Předmětu převodu v digitální podobě (e-book), řídí se odstoupení od Smlouvy týkající se Předmětu převodu v tištěné podobě tímto článkem 6. těchto VOP a odstoupení od Smlouvy týkající se Předmětu převodu v digitální podobě (e-book) článkem 7. těchto VOP.

Odstoupení od smlouvy – PŘEDMĚT PŘEVODU v digitální podobě (E-BOOK)

 1. Je-li Předmětem převodu zboží v digitální podobě (e-book), Kupující ztrácí v souladu s § 1837 písm. l) Občanského zákoníku právo na odstoupení od Smlouvy zpřístupněním takového zboží, tj. doručením Předmětu převodu v digitální podobě (e-book) na E-mail kupujícího, a to pokud Předmět převodu nebyl dodán na hmotném nosiči a pokud byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty čtrnácti (14) kalendářních dnů pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy. Pokud Předmět převodu nebyl dodán na hmotném nosiči a pokud nebyl Kupujícím dán předchozí výslovný souhlas s dodáním Předmětu převodu v digitální podobě (e-book) před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů pro odstoupení od Smlouvy, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž může využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto VOP.

práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět převodu při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět převodu převzal:
  1. má Předmět převodu vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly ve Smlouvě, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu převodu a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se Předmět převodu hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. Předmět převodu odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je Předmět převodu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. Předmět převodu vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Ustanovení uvedená v článku 8.2. těchto VOP se nepoužijí u Předmětu převodu prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Předmětu převodu způsobené jeho obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy Předmětu převodu.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Předmět převodu byl vadný již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího buď písemně v listinné podobě, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu Prodávajícího shop@honest.blog, anebo osobně v sídle Prodávajícího na adrese K Tenisu 167, 252 29 Dobřichovice. 

ostatní ujednání

 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností Kupujícího jako spotřebitele zajišťuje Prodávající v prvé řadě prostřednictvím e-mailové adresy shop@honest.blog, případně v listinné podobě na adresu uvedenou Kupujícím pro vyřízení takové stížnosti. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího předá Prodávající způsobem zvoleným Kupujícím, jinak na E-mail kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji Předmětu převodu a tedy i k uzavření Smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 7. Kupujícímu může být doručováno na E-mail kupujícího, pakliže výslovně nevyžaduje jiný způsob doručování.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. V souvislosti s plněním podle Smlouvy bude docházet ze strany Prodávajícího ke zpracování osobních údajů Kupujícího, které jsou Kupujícím poskytnuty za účelem uzavření Smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání vztahu založeného Smlouvou (dále jen „Osobní údaje“).
 2. Prodávající je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“), kterého lze v souvislosti se zpracováním Osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese shop@honest.blog a telefonním čísle +420 602 345 194.
 3. Základní účel zpracování Osobních údajů je definován předmětem Smlouvy, zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné zejména pro splnění Smlouvy. V souvislosti s předmětem Smlouvy má Správce dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy. Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.
 4. Některé Osobní údaje bude Správce zpracovávat i za účelem nabízení dalších svých služeb či produktů formou přímého marketingu, což je oprávněným zájmem Správce.
 5. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude Správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti. Toto zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.
 6. Osobní údaje bude po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou Správce zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Kupujícím a za účelem vymáhání případného nároku Prodávajícího vůči Kupujícímu. Jedná se o oprávněný zájem Správce.
 7. Osobní údaje Správce nebude předávat dalším subjektům.
 8. Osobní údaje bude mít Správce uloženy po dobu trvání Smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou budeme mít Správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od ukončení tohoto smluvního vztahu.
 9. Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) májí právo požadovat od Správce přístup k jejich Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda jejich Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k jejich Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
 10. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některé z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz jejich Osobních údajů.
 11. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování jejich Osobních údajů.
 12. V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v čl. 10.6. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě bude povinností Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat.
 13. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v čl. 10.4. těchto VOP mají subjekty údajů právo vznést námitku proti tomuto zpracování jejich Osobních údajů. V takovém případě nebude již jejich Osobní údaje pro tento účel Správce dále zpracovávat.
 14. Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.
 15. V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž právním řádem České republiky. Tím není Kupující jako spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. K řešení sporů mezi Smluvními stranami (mimo případy uvedené v čl. 9.3. a 9.4. těchto VOP) jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 3. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 6. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. ledna 2020.

V Praze dne 1.1.2020
Eliška Podzimková s.r.o.

Close
Sign in